Grundejerlauget Rækkehusene i Ålholmparken

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN 2023

Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerlauget

Rækkehusene i Ålholmparken, mandag d. 17. april 2023

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens regnskab for 2022
 4. Vedtagelse af kontingent for 2023. Foreslået: 2800 kr
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af formand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Referat:

Ad1:             
Som dirigent valgtes Torben Møller Andersen. Som referent valgtes Leif Hansen.

Ad2:             
Efter at have konstateret, at generalforsamlingen var indkaldt efter gældende regler og optalt stemmeberettigede medlemmer (17), gav dirigenten ordet til formanden Bernt Baymler, der gennemgik årets beretning (denne var vedhæftet indkaldelsen til generalforsamling). Ud over beretningen kom formanden ind på en sag, der vedrører en beboer, som har foretaget ændringer i sin facade. En sag der har ført til en længerevarende korrespondance mellem bestyrelse og beboeren.  Kommunen har også været involveret. Sagen er endt med et kompromis, hvor beboeren foretager ændringer af sin facade og foreningen afstår fra en evt. retssag. Efter en række spørgsmål og debat blev formandens beretning godkendt.

Ad3:             
Kasserer Per Gossmann gennemgik regnskabet, der efterfølgende blev godkendt.

Ad4:             
En kontingentforhøjelse fra 2200 kr. til 2800 kr. blev vedtaget med 11 stemmer for. Forhøjelsen var foreslået af bestyrelsen pga. de øgede udgifter til containere og containervask.

Ad5:             
Ingen forslag indkommet.

Ad6:             
Valg af formand:                                     
Peter Thykier blev valgt (dog kun for 1 år,
 da Bernt Baymler går af i utide, og valget er i lige år).

Valg af kasserer:
Michael Woer blev valgt for 2 år.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:             
Lau Hansen, Leif Hansen blev valgt for 2 år og 
 Emil Leisted for 1 år.

Valg af suppleanter til bestyrelsen:        
Lise Løndorf og Kim Ørsøe blev valgt for 1 år.

Ad7:             
Valg af revisor og revisorsuppleant:        Boje Hansen blev valgt.    Ingen suppleant fundet.

Ad8:             
Under eventuelt blev det forslået, at hjemmesiden kom til at indeholde et forsidepunkt om seneste nyt fra bestyrelsesmøderne.
  Der var en diskussion om ladestandere til elbiler, dog uden nogen fælles konklusion .

Dirigent       Torben Møller Andersen

Referent    Leif hansen


REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN 2019

Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerlauget

Rækkehusene i Ålholmparken

mandag d. 8. april 2019

 

1. Valg af dirigent og referent

        ad 1. Som dirigent valgtes Peter Thykier. Som referent Leif Hansen.

2. Godkendelse af dagsorden

        ad 2. Dagsordenen blev godkendt.

3. Formandens beretning

ad 3. I anledning af formandens fravær forestod Bernt Baymler beretningen, hvor der bl.a. blev omtalt arbejde med klager over lugtgener fra madcontainere, bedre affaldssortering og kommende tiltag med sortering af plastik og metal. Formandens beretning blev godkendt.

4. Regnskab

ad 4. Regnskabet kunne ikke godkendes, da der var en lille uoverensstemmelse mellem aktiver og passiver. Der udarbejdes et nyt, rettet regnskab, der betragtes som godkendt, medmindre 1/3 af medlemmerne ønsker at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. I så fald skal man give besked til formand Bernt Baymler på mailadressen: baymler@paradis.dk

5. Kontingent

        ad 5. Kontingent blev foreslået uændret og blev vedtaget.

6. Indkomne forslag

ad 6. Forslag om opsætning af hjertestarter i Ålholmparken blev vedtaget. Bestyrelsen undersøger forskellige tilbud og muligheder for ansøgninger til fonde.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

ad 7. Som formand valgtes: Bernt Baymler. Som kasserer genvalgtes: Per Gossmann. Som medlem af bestyrelsen valgtes: Peter Thykier og Leif Hansen.

8. Valg af suppleanter

        ad 8. Som suppleanter valgtes: Alice Madsen og Lotte Woer.

9. Valg af revisor og suppleant

        ad 9. Som revisor genvalgtes: Torben Møller Andersen og som suppleant Lise Løndorf.

10. Eventuelt

ad 10. Bestyrelsen opfordres til at rette henvendelse til medlemmer af Grundejerlauget, der ændrer radikalt ved farver på udhus eller laver anderledes tagdækninger. Der søges en webmaster til Grundejerlaugets hjemmeside:  http://raekkehuseneaalholmparken.dk/ . Mogens Demant afleverede en række forslag til emner, der kunne medtages på hjemmesiden.


REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN 2018


GRUNDEJERLAUGET RÆKKEHUSENE ÅLHOLMPARKEN

Referat af generalforsamling 16. april, 2018

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Formandens beretning

4. Regnskab

5. Kontingent

6. Indkommende forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

a. valg af kasserer

b. valg af formand

c. valg af bestyrelse

8. Valg af suppleanter

9. Valg af revisor og suppleant

10. Eventuelt

 

Ad 1: Per Gossmann blev valgt til dirigent

         Bernt Baymler blev valgt til referent

Ad 2: Dagsordenen blev godkendt. Der deltog 13 personer, heraf 11 stemmeberettiget.

Ad 3: Formanden beretning blev godkendt.

Ad 4: Kassereren gennemgik regnskabet, der blev godkendt.

Ad 5: Kontingentet fastholdes på nuværende niveau

Ad 6: Der var ikke indkommet forslag

Ad 7:   a: Per Gossmann blev valgt til kasserer (33)

            b: Tina Nielsen blev valgt til formand (82)

            c: Thomas blev valgt til bestyrelsen (70)

Ad 8: 1. suppleant: Leif Hansen (117), 2. suppleant: Alice Madsen (39)

Ad 9: Torben blev genvalgt til revisor (142) Lise Løndorf blev valgt til revisorsuppleant (51)

Ad 10: Under evt. blev drøftet hvorledes generalforsamlingen kunne gøres mere attraktiv. Bestyrelsen skal arbejde videre med forskellige forslag.

Til slut takkede dirigent og formand for god ro og orden under generalforsamlingen.

__________________                                                                           ___________________

Dirigent Per Gossmann                                                                           Referent Bernt Baymler 


REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN 2017


GRUNDEJERLAUGET RÆKKEHUSENE I ÅLHOLMPARKEN

 

Referat af generalforsamlingen 24. april, 2017

 

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 

 1. Valg af dirigent og referent

 2. Godkendelse af dagsorden

 3. Formandens beretning

 4. Regnskab

 5. Vedtagelse af kontingent

 6. Indkomne forslag

 7. Revidering af Grundejerlaugets ansvarsliste

 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 9. Valg af bestyrelsessuppleant

 10. Valg af revisor /revisorsuppleant

 11. Eventuelt

   

  Ad 1: Per Gosmann blev valgt til dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Der var 19 deltagere med 13 stemmeberettigede til stede. Bernt blev valgt til referent.

   

  Ad 2: Dagsordenen blev godkendt.

   

  Ad 3: Formanden aflagde beretning, den blev enstemmigt godkendt. Lidt løst snak omkring containerordningen, samt udkørslen til Tulstrupvej. Det sidste punkt taler formanden med kom-

  munen om.

   

  Ad 4: Formanden (kassereren havde meldt afbud) aflagde regnskabet, der blev godkendt.

   

  Ad 5: Kontingent fastholdes på nuværende niveau

   

  Ad 6: Der var ingen indkommende forslag (dog var der efterfølgende kommet forslag om net til sandkasserne). Nettene var nu etableret i samtlige sandkasser.

   

  Ad 7: Det blev pålagt bestyrelsen at revidere ansvarslisten.

   

  Ad 8: Bestyrelsesmedlemmerne Alexander (113), Peter (86), Bernt (144) blev genvalgt.

   

  Ad 9: Bestyrelsessuppleanterne Alice (39), Frank (119) blev genvalgt.

   

  Ad 10: Revisor Torben (142), suppleant Lise (51) blev genvalgt.

   

  Ad 11. Under eventuelt blev det besluttet, at der i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen medsendes regnskab, samt formandens beretning.

   

   

                                                         

  Dirigent: Per Gosmann                     Referent: Bernt Baymler