Grundejerlauget Rækkehusene i Ålholmparken

V E D T Æ G T E R
 
for Grundejerlauget "Rækkehusene i Ålholmparken"
 

§ 1.  Navn og hjemsted

Grundejerlaugets navn er: Grundejerlauget "Rækkehusene i Ålholmparkern".
Hjemsted er:  Ullerød by, Ullerød, Hillerød kommune.

§ 2.  Område og medlemmer

Grundejerlauget omfatter følgende parceller:
 
Enklave A:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ålholmparken nr.
124
126
128
130
132
134
136
138
140
142
144
146
Matr. nr.
3iø
3lh
3iæ
3iz
3lg
3iy
3ix
3lf
3iv
3iu
3it
3ka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enklave B:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ålholmparken nr.
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
Matr. nr.
3ir
3kæ
3iq
3ip
3kz
3io
3in
3ky
3im
3il
3ik
3is
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enklave C:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ålholmparken nr.
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
Matr. nr.
3ih
3ll
3ig
3if
3lk
3ie
3id
3li
3ic
3ib
3ia
3ii
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enklave D:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ålholmparken nr.
101
103
105
107
109
111
113
115
117
119
121
123
Matr. nr.
3ki
3le
3kh
3kg
3ld
3kf
3ke
3lc
3kd
3kc
3kb
3kk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enklave E:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ålholmparken nr.
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
Matr. nr.
3ks
3lb
3kr
3kq
3la
3kp
3ko
3kø
3kn
3km
3kl
3kt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundejerlauget
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Rækkehusene i
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ålholmparken":
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fællesareal Enklave
A
B
C
D
E
 
 
 
 
 
 
 
Matr. nr.
3fe
3es
3ea
3fs
3gp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stk.  2.   Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller inden for Grundejerlaugets område har i henhold til deklarationer lyst den 26. juni 1972 (15_BB_551) og 23. maj 1973 (15_BB_571) ret og pligt til at være medlemmer af Grundejerlauget.
 
§ 3.  Ejerskifte
 
Ejerskifte skal, af såvel den tidligere som den ny ejer, anmeldes til Grundejerlauget.  
 
§ 4.  Formål
 
Grundejerlauget er i henhold til den tinglyste deklaration dannet med det formål at varetage medlemmernes tarv som grundejere såvel over for det offentlige som over for private i alle spørgsmål af fælles interesse.
 
Stk.  2.  Grundejerlauget vedligeholder den del af fællesarealet, der ikke vedligeholdes af Hillerød kommune. Grundejerlaguet betaler driften og vedligeholdelsen af udendørsbelysning og installationer, jf. deklarationerne.
 
Stk.  3.   Grundejerlauget kan søge samarbejde med andre foreninger, der har samme formål.
 
§ 5.  Generalforsamlingen
 
Generalforsamlingen er Grundejerlaugets højeste myndighed.  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned på et for medlemmerne centralt beliggende sted med følgende dagsorden:
 
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Kassereren forelægger regnskab til godkendelse, samt gennemgår budget for næste år
 4. Vedtagelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  1. Valg af formand eller kasserer
  2. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af 2 suppleanter
 8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 9. Eventuelt
   
Stk.  2.   Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal skriftligt være indgivet til formanden senest 14 dage før.  Kun rettidigt indkomne forslag kan vedtages på generalforsamlingen.
Stk.  3.   Indvarsling til generalforsamlingen skal ske skriftligt ved udsendelse af dagsorden til medlemmerne jf. §2, senest 3 uger før generalforsamlingen.
 
Stk.  4.   Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset de mødtes antal.  Hver parcel har een stemme.
 
Stk.  5.   Et medlem kan give møde ved befuldmægtiget i henhold til skriftlig fuldmagt.  Ingen fuldmægtig kan foruden sin egen afgive mere end 1 stemme. 
 
Stk.  6.   Valg og beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed (flest stemmer).  I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. 
 
Stk.  7.   Såfremt 6 medlemmer forlanger det, skal afstemninger være skriftlige.  Til vedtægtsændringer kræves 2/3 af de afgivne stemmer, jf. dog § 12.
 
Stk.  8.   Over det på generalforsamlingen passerede udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten.
 
§ 6.  Ekstraordinær generalforsamling
 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, samt senest 4 uger efter at mindst 1/3 af medlemmerne over for bestyrelsen har fremsat skriftligt ønske herom, indeholdende den ønskede dagsorden og behørigt underskrevet af medlemmerne.
 
Stk.  2.   Indvarsling sker som ved ordinær generalforsamling.
 
§ 7.  Bestyrelsen
 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer (formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer).  Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.
 
Stk.  2.   Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen.
 
Stk.  3.   Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.
 
Stk.  4.   Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.  Suppleanter kan overvære bestyrelsesmøderne.
 
Stk.  5.   Revisor og revisorsuppleanten, der ikke må være medlem af bestyrelsen, vælges for 1 år ad gangen.
 
Stk.  6.   Genvalg kan finde sted.
 
Stk.  7.   Bestyrelsen varetager Grundejerlaugets daglige ledelse.  Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden finder det påkrævet, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom.  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.   Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed (flest stemmer).  Står stemmerne lige, bortfalder forslaget.  Over det ved bestyrelsesmøderne passerede udarbejdes referat.
 
Stk.  8.    Grundejerlauget forpligtes over for tredjemand af formanden og eet bestyrelsesmedlem.
 
§ 8.  Grundejerlaugets midler
 
Kassereren modtager alle indbetalinger, afholder alle udgifter og fører Grundejerlaugets regnskaber.  Grundejerlaugets midler skal indsættes i bank eller sparekasse.
 
Stk.  2.   Foreningens midler kan kun hæves ved underskrift af kasserer eller formand.
 
Stk.  3.   Bestyrelse og revisor har til enhver tid ret til at forlange Grundejerlaugets regnskaber, herunder bilag, kontoudtog og kontantbeholdning, forevist.
 
Stk.  4.   Regnskabsåret er 1/1 – 31/12.
 
Stk.  5.   Regnskabet, der udfærdiges af kassereren og forelægges på et bestyrelsesmøde til godkendelse, skal tilstilles revisionen inden den 31. januar og skal i revideret stand være bestyrelsen i hænde senest den 28. februar.
 
Stk.  6.   Det reviderede regnskab udsendes sammen med indkaldelsen til ordinær generalforsamling.
 
§ 9.  Kontingent
 
Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det pågældende regnskabsår og indbetales efter påkrav med mindst 14 dages varsel forud til kassereren inden udgangen af maj måned.
Stk.  2.   Medlemmerne hæfter ikke for Grunderjerlaugets gæld i videre udstrækning end det måtte blive vedtaget ved en gyldig generalforsamlingsbeslutning.
Stk.  3.   Et udtrådt medlem har ikke krav på tidligere erlagt kontingent eller på Grundejerlaugets øvrige midler.
 
§ 10.  Medlemmernes forpligtigelser
 
Parcellerne skal holdes fri for frøspredende ukrudt.
 
Stk.  2.   Parcelejerne skal renholde de til de respektive grunde stødende vejarealer samt fælles vejarealer og holde disse fri for sne, ukrudt og udhængende grene, der kan genere forbipasserende.
 
Stk.  3.   Parcellerne i de respektive enklaver skal ved væsentlige ændringer af fællesarealet forelægge dette til bestyrelsen til godkendelse.      
     
Stk.  4.   Der må ikke på ejendommen anbringes nogen form for synlige antenner.
 
Stk.  5.   Afbrænding af affald må ikke finde sted.
 
Stk.  6.   Cykling og knallertkørsel på Grundejerlaugets stier er forbudt.
 
Stk.  7.   Bestyrelsen er berettiget til at påtale overtrædelse af ovenstående ordensbestemmelser.  Efterkommer et medlem ikke inden en nærmere angiven frist et af bestyrelsen givet pålæg, kan bestyrelsen lade det fornødne foretage for medlemmets regning og om nødvendigt lade de dermed forbundne udgifter inddrive ad rettens vej hos det pågældende medlem. 
 
§ 11.  Skadesløsholdelse for udgifter
 
Ethvert medlem, der repræsenterer Grundejerlauget, kan holdes skadesløs for de af ham i den anledning afholdte rimelige udgifter.
 
§ 12.  Godkendelse af vedtægter
 
Grundejerlaugets vedtægter og eventuelle senere ændringer heraf skal for at være gyldige godkendes af Hillerød Byråd.
 
 
Vedtaget på Grundejerlaugets generalforsamling den 28. april 2014
 

_______________________
Per Gossmann
Dirigent
 

Godkendt af Hillerød Byråd, den